Chorobotwórczość flory fizjologicznej

Chorobotwórczość flory fizjologicznej

Flora fizjologiczna zazwyczaj nie jest szkodliwa dla człowieka. W niektórych przypadkach może jednak przyjąć chorobotwórczą powstać. Obserwuje się to głównie u osób, które posiadają niedobór immunologiczny. Powstaje on na skutek różnych chorób lub stosowanego leczenia. Niedobór immunologiczny może spowodować, że nieszkodliwe bakterie doprowadzą do rozwoju bardzo poważnych zakażeń.

Cyztaj dalej

Rola flory fizjologicznej w przeciwdziałaniu chorobom

Rola flory fizjologicznej w przeciwdziałaniu chorobom

Drobnoustroje, które bytują w organizmie człowieka, nie przyczyniają się do rozwoju chorób. Wśród nich rozpoznaje się bakterie beztlenowe oraz względnie beztlenowe. W danym obszarze, gdzie znajduje się prawidłowa, naturalna mikroflora dominuje przeważnie jeden typ drobnoustrojów.

Z wiekiem jednak proporcje pomiędzy poszczególnymi drobnoustrojami mogą się zmieniać.

żółtaczka Cyztaj dalej

Rola leukocytów w odpowiedzi immunologicznej

Rola leukocytów w odpowiedzi immunologicznej

Do leukocytów zaliczane są granulocyty, makrofagi oraz limfocyty. Wszystkie mają określoną rolę w tworzeniu reakcji obronnej organizmu.

Wśród granulocytów wyróżnia się 3 rodzaje. Granulocyty obojętnochłonne, zwane też neutrofilami, biorą udział w nieswoistym mechanizmie obronnym. Cechuje je bardzo szybkie namnażanie. Ich obecność można stwierdzić np. w obrębie zranienia. Unieszkodliwiają one wnikające drobnoustroje.

Cyztaj dalej

Zapobieganie odpowiedzi immunologicznej

Zapobieganie odpowiedzi immunologicznej

Pomimo sprawnie działającego układu odpornościowego, u wielu drobnoustrojów rozwinęły się mechanizmy, które mogą przeciwdziałać ich eliminacji przez przeciwciała. U niektórych bakterii zaobserwowano wykształcenie otoczki, która zapobiega fagocytozie. W razie pochłonięcia bakterii przez komórkę żerną, otoczka ma chronić przed działaniem enzymów proteolitycznych.

Cyztaj dalej

Nieswoiste mechanizmy obronne

Nieswoiste mechanizmy obronne

Organizm człowieka został wyposażony w różnorodne, nieswoiste mechanizmy obronne, które mają znaczenie przede wszystkim w początkowej fazie obrony. Mechanizmy te można podzielić na miejscowe oraz układowe.

W mechanizmie układowym ważną rolę odgrywa gorączka.

Cyztaj dalej